IaaS Voorwaarden

De dienst “PCCentral IaaS” wordt u via internet bij wijze van Infrastructure-as-a-Service aangeboden door het bedrijf PCCentral Nederland. Aan het gebruik van PCCentral IaaS zijn onderstaande voorwaarden verbonden.
Door PCCentral IaaS te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door PCCentral Nederland schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. PCCentral IaaS wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via PCCentral IaaS aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2. Om PCCentral IaaS te kunnen gebruiken, dient u het aanvraagformulier te ondertekenen en digitaal of op papier te retourneren aan PCCentral Nederland. Volg hiervoor de instructies op de site.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. PCCentral Nederland mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij PCCentral Nederland heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met PCCentral IaaS verwerkt u persoonsgegevens. PCCentral Nederland treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart PCCentral Nederland van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden PCCentral IaaS te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. In het bijzonder is het verboden PCCentral IaaS op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.

2.3. Daarnaast is het verboden bij PCCentral IaaS: 

  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

2.4. Indien PCCentral Nederland constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag PCCentral Nederland zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan PCCentral Nederland zonder waarschuwing ingrijpen.

2.5. Indien naar het oordeel van PCCentral Nederland hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van PCCentral Nederland of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is PCCentral Nederland gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6. PCCentral Nederland is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is PCCentral Nederland gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.7. PCCentral Nederland kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart PCCentral Nederland van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. PCCentral Nederland garandeert dat de dienst 99,9% van de tijd beschikbaar is.

3.2. PCCentral Nederland onderhoudt PCCentral IaaS actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal PCCentral Nederland dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. PCCentral Nederland mag van tijd tot tijd de functionaliteit van PCCentral IaaS aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist PCCentral Nederland zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. PCCentral Nederland zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst PCCentral IaaS, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van PCCentral Nederland. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of
gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van PCCentral Nederland, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). PCCentral Nederland heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief
voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3. Indien u informatie stuurt naar PCCentral Nederland, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken
voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4. PCCentral Nederland zal geen kennisnemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via PCCentral IaaS, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of PCCentral Nederland daartoe verplicht is krachtens
een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal PCCentral Nederland zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van PCCentral IaaS is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per maand verschuldigd en wel vooraf.

5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van PCCentral Nederland, via Idea betaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van PCCentral Nederland beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis.

6.2. PCCentral Nederland is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij PCCentral Nederland meldt.

6.4. In geval van overmacht is PCCentral Nederland nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3. PCCentral Nederland kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4. U kunt op elk moment via de interface de data downloaden die u opslaat of verwerkt via de dienst.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1. PCCentral Nederland mag deze voorwaarden alsook de prijzen aanpassen.

8.2. PCCentral Nederland zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met PCCentral IaaS worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin PCCentral Nederland bevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door PCCentral Nederland wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. PCCentral Nederland is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die PCCentral IaaS of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.